อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.อรจิต ชัชวาลย์

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

อ.อรจิต ชัชวาลย์

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. (การตลาด)

สาขาที่ถนัด:

การตลาด

E-mail: 
Chat_ora@hotmail.com

Website: 

ผศ.ดร.วาสนา ดิษฐพรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการ

ผศ.ดร.วาสนา ดิษฐพรม

วุฒิการศึกษา:

กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สาขาที่ถนัด:

1. Business Management
2. Marketing Management
3. Value-Chain Management

E-mail:
wasana.dit@lru.ac.th

Website: 

ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง

วุฒิการศึกษา:

Ph.D. (Marketing Management) Mahasarakham University
ปรด. (การจัดการการตลาด) มหาลัยมหาสารคาม,
M.B.A. (Businesses Administration) Khokaen University
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
B.B.A. (Marketing ) Bangkok University
บธ.บ (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาที่ถนัด:

1.Service Marketing
2 Marketing strategy
3. Marketing Creativity
4. Marketing Communication
5. Digital Marketing

E-mail: 
Jaruporn.mee@lru.ac.th

Website: 

อ.กิติยา คีรีวงก์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

อ.กิติยา คีรีวงก์

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

สาขาที่ถนัด:

พฤติกรรมผู้บริโภค
การสื่อสารการตลาด
กิจกรรมการตลาด

E-mail: 
kitiya.kir@lru.ac.th

Website: 

อ.วรรณวิสา ไพศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

อ.วรรณวิสา ไพศรี

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาที่ถนัด:

การวิจัยการตลาด

E-mail: 
wanwisa.pai@lru.ac.th

Website: