การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการตลาดวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยระบบ VDO Conference
คณะกรรมการประเมินฯ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา โพธินาม กรรมการ
3. ดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล กรรมการและเลขานุการ
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม