การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๑๕๖๔
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชถัฏเลย
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม