การไลฟ์เพื่อการขายให้กับนักการตลาดดิจิทัลตัวน้อยนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ขอขอบคุณท่านวิทยากร
เภสัชกรหญิงจินตรา กองอิ้ม (ครูจินนี่)
สำหรับความรู้และทักษะการพูด การไลฟ์เพื่อการขายให้กับนักการตลาดดิจิทัลตัวน้อยนักศึกษาชั้นปีที่ 1