นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลได้รับรางวัลประกวดนักขายมืออาชีพ (The best salesman 2021) และการแข่งขันทักษะวิชาการตลาด (Marketing knowledge Contest 2021)

1. นางสาวปาริสา ขุนศรี นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดนักขายมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 (The best salesman 2021) จำนวน12 คน จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 18 คน จาก 8 สถาบัน โดยการนำเสนอขายผ่านคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “สินค้าขายดีสุดปังในยุค New Normal”
2. นางสาวปานชีวา วิปัสสา นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะวิชาการตลาด (Marketing knowledge Contest 2021)
เข้ารับใบประกาศนียบัตรจาก รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม