พิชิตคู่แข่งขันด้วยการตลาดออนไลน์หลังยุค New Normal

สาชาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการมีงานทำ”
เรื่อง “พิชิตคู่แข่งขันด้วยการตลาดออนไลน์หลังยุค New Normal”
โดย.เภสัชกรหญิงโสภา  พิมพ์สิริพรนิชย์
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารธุรกิจ 19315 ตึก 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม