หลักสูตร

สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ (การตลาด)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administrator Program in Marketing

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A (Marketing)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปวช.)

ผู้สมัครมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เกี่ยวกับหลักสูตร

เป็นหลักสูตรใหม่ปี 2559 ที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งสร้างความรู้การตลาดและธุรกิจค้าปลีก การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรมมีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ 45 หน่วยกิต
  – ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1
  – ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2
  – กฎหมายธุุรกิจและการพาณิชย์
  – เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
  – ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ 1
  – การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
  – หลักการวิจัยทางธุรกิจ
  – หลักการบัญชีชั้นต้น
  – การเงินธุรกิจ
  –  การภาษีอากร
  – หลักการตลาด
  – การจัดการและองค์การ
  – จริยธรรมทางธุรกิจ
  – การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
  – การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  – การจัดการเชิงกลยุทธ์
 2. กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 36 หน่วยกิต
  – บุคลิกภาพสำหรับนักการตลาด
  – การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
  – พฤติกรรมผู้บริโภค
  – หลักการค้าปลีกสมัยใหม่
  – การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
  – การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
  – การบริหารการตลาด
  – การจัดการโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์
  – การตลาดระหว่างประเทศ
  – การวางแผนการตลาด
  – สัมมนาทางการตลาด
  – การวิจัยการตลาด
 3. กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 15 หน่วยกิต
  – ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ 2
  – การบัญชีเพื่อการจัดการ
  – การภาษีอากรธุรกิจ
  – การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  – การบริหารการขาย
  – การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
  – การตลาดดิจิตอล
  – การจัดการธุรกิจค้าปลีกแบบบูรณาการ
  – กลยุทธ์การตลาด
  – การตลาดบริการ
  – การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  – การตลาดนวัตกรรม
  – กลยุทธ์การตลาดอาเซียน
  – การตลาดเชิงกิจกรรม
  – การจัดการตราสินค้า
  – การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตลาด
  – การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
  – เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก

เฟสบุ๊คสาขาวิชาการตลาด

https://www.facebook.com/lru.marketing