เบนข็มทิศการตลาด คลื่อนธุรกิจยุค New Norma!

“โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการมีงานทำ”

เรื่อง “เบนข็มทิศการตลาด คลื่อนธุรกิจยุค New Norma!”

นายภาณุพงคำ ใจบาน

The Cozy Hotel แlละ Fin Fur Furniture

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนขา วิลัยแก้ว

ประรานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารธุรกิจ 19315 ตึก 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม