นิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด นิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)และ บริษัทมาร์เก็ตเธียร์ จำกัด