โครงการอบรม เสริมสร้างทักษะสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัล 2565

โครงการอบรม เสริมสร้างทักษะสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัล 2565
ขอบคุณวิทยากร อาจารย์พิชญา ขุนศรี ที่มาให้ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาตลาดดิจิทัล
ในเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม