คณาจารย์ประจำสาขาวิชา

Wanwisa Paisri

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

อ.วรรณวิสา ไพศรี

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาที่ถนัด:

การวิจัยการตลาด

E-mail: 
wanwisa.pai@lru.ac.th

Website: http://market.manage.lru.ac.th/th/wanwisa_pai/

Orajit Chatchawan

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

อ.อรจิต ชัชวาลย์

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. (การตลาด)

สาขาที่ถนัด:

การตลาด

E-mail: 
Chat_ora@hotmail.com

orajit.cha@lru.ac.th

Website: http://market.manage.lru.ac.th/th/orajit_cha/

Jaruporn Meesuptong

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

ผศ.ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง

วุฒิการศึกษา:

Ph.D. (Marketing Management) Mahasarakham University
ปรด. (การจัดการการตลาด) มหาลัยมหาสารคาม,
M.B.A. (Businesses Administration) Khokaen University
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
B.B.A. (Marketing ) Bangkok University
บธ.บ (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาที่ถนัด:

1.Service Marketing
2 Marketing strategy
3. Marketing Creativity
4. Marketing Communication
5. Digital Marketing

E-mail: 
Jaruporn.mee@lru.ac.th

Website: http://market.manage.lru.ac.th/th/jaruporn_mee/

Kitiya Kiriwong

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

อ.กิติยา คีรีวงก์

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

สาขาที่ถนัด:

พฤติกรรมผู้บริโภค
การสื่อสารการตลาด
กิจกรรมการตลาด

E-mail: 
kitiya.kir@lru.ac.th

Website: http://market.manage.lru.ac.th/th/kitiya_kir/

Maikam Tantipatum

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

อ.ไหมคำ ตันติปทุม

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาที่ถนัด:

Artificial Intelligence
Machine Learning
Deep Learning
Python Programming

E-mail: 
 maikam.tan@lru.ac.th

Website: https://market.manage.lru.ac.th/th/maikam_tan/