ZHONGQING CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ZHONGQING CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
โดยการแข่งขันในรอบนี้เป็นการนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น ในหัวข้อ “ไทยสร้างสรรค์” สุดยอดตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทยสู่ตลาดจีนด้วยทักษะการตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย เพื่อ เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มีเวทีแสดงทักษะความรู้ความสามารถภาษาจีน ในการพัฒนาสื่อการตลาดออนไลน์ การทำงานร่วมกับผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ ร่วมกันออกแบบสื่อการตลาด และผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญทักษะด้านภาษาและการค้า ภายใต้เทคโนโลยีใหม่บนโลกดิจิทัล ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทย-จีน
โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในประเทศไทย มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 25 ทีม รวม 12 มหาวิทยาลัย ซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ ในรอบเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด โปสเตอร์แนะนำสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ในรอบต่อมาเป็นการนำเสนอคลิปวีดีโอแนะนำและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ และในรอบสุดท้ายจะเป็นการนำเสนอผลงานเพื่อตัดสินทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่น ๆ โดยทีม 新百万富翁 CI 15 เศรษฐีใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งเดียวในภาคอีสาน ที่ได้ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่ห์เชิดชูเกียรติ โดยเป็นการรวมตัวกัน ของ 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ตลาดดิจิทัล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากคณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโดย สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม