ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาการตลาดดิจิทัล และ สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาการตลาดดิจิทัล
และ สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการการประกวดเยาวชน
เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพัธ์ 2566 ณ ลานเอกอเนกประสงค์หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม