อ. อรจิต ชัชวาลย์
Orajit Chatchawan

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. (การตลาด)

สาขาที่ถนัด:
การตลาด

E-mail: orajit.cha@lru.ac.th
Website:  http://market.manage.lru.ac.th/th/orajit_cha/

รายวิชาที่สอน

การวางแผนการตลาด

Marketing Plan

การตลาดระหว่างประเทศ

International Marketing

การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา

Product and Price Management

ผลงานวิชาการ

การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลยงบประมาณ : 40,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว อรจิต ชัชวาลย์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.ดร. จารุพร มีทรัพย์ทอง สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นางสาว กิติยา คีรีวงก์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นางสาว วรรณวิสา ไพศรี สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

 โครงการย่อย 3 การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในสายตาของนักท่องเที่ยวในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดินงบประมาณ : 733,541.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ดิษฐพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นางสาว วรรณวิสา ไพศรี สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นางสาว กิติยา คีรีวงก์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นางสาว อรจิต ชัชวาลย์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 5.นางสาว คัจฉนันท์ เลิศพงษ์ศิลป์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 6.นางสาว ศิริรัตน์ คำใส สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 เพิ่มมูลค่าและผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐาน อัตลักษณ์การท่องเที่ยวสีเขียว บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลยปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดินงบประมาณ : 240,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว กิติยา คีรีวงก์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นางสาว อรจิต ชัชวาลย์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นางสาว วรรณวิสา ไพศรี สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

รูปแบบกลยุทธ์การตลาดสำหรับกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลยปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลยงบประมาณ : 40,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว อรจิต ชัชวาลย์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นางสาว วรรณวิสา ไพศรี สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสร้างประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวตามบุคลักษณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
1 . นางสาว ปรียาพร พิชิตรานนท์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . ดร. วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นางสาว กิติยา คีรีวงก์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นางสาว อรจิต ชัชวาลย์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5 . นางสาว วรรณวิสา ไพศรี สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
6 . นางสาว พิชญา ขุนศรี สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th