อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

ดร.วรรณวิสา ไพศรี
Wanwisa Paisri, Ph.D.

ผศ.ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง
Asst. Prof. Dr. Jaruporn Meesuptong

อ. กิติยา คีรีวงก์
Kitiya Kiriwong

อ. ไหมคำ ตันติปทุม
Maikam Tantipatum

อ. อรจิต ชัชวาลย์
Orajit Chatchawan